+48 668 006 812        biuro@kumiteklub.pl

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w treningach

organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy KUMITE

 

 • 1
  1. Regulamin uczestnictwa w treningach, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkich członków zrzeszonych w Uczniowskim Klubie Sportowym KUMITE, zwanym dalej „UKS”.
  2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich członków oraz osoby należące do UKS, a w tym m.in.: uczestników zajęć rekreacyjnych lub sportowych, organizatorów zajęć, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy.
 • 2

Kandydat do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych, organizowanych przez UKS, zwanych dalej „treningami”, zgłasza instruktorowi chęć swojego udziału w treningach.

 • 3
 1. Na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych kandydat zostaje poinformowany przez prowadzącego treningi, zwanego dalej „instruktorem”, o treści Regulaminu, organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Zostaje szczegółowo zapoznany z regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi obowiązującymi na treningach oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach określonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach UKS.
 2. Kandydat otrzymuje do wypełnienia deklarację członkowską UKS KUMITE.
 3. Statut, regulaminy i zarządzenia UKS są dostępne dla wszystkich zainteresowanych u instruktora prowadzącego treningi lub na stronie www kubu. 
 • 4
 1. Na kolejnym treningu Kandydat składa wypełnioną deklaracje członkowską wraz z wpisowym do instruktora prowadzącego treningi.
 2. Wraz ze złożeniem Deklaracji Członkowskiej kandydat staję się członkiem UKS, zwany dalej „Uczestnikiem”.
 3. Deklaracje muszą być czytelnie wypełnione i podpisanie przez Uczestnika.
 4. W przypadku, kiedy Uczestnik jest niepełnoletni, deklaracje musi podpisać rodzic lub opiekun prawny.

 

 • 5

Na podstawie wieku, możliwości oraz rozwoju psychofizycznego, instruktor przydziela każdego z uczestników do odpowiedniej grupy. 

 

 • 6

Uczestnik treningów jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków przez UKS.

 • 7

Uczestnik powinien być dodatkowo ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia z tytułu udziału w pozalekcyjnych zajęciach rekreacyjnych lub sportowych.

 • 8

Uczestnik / opiekun prawny jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich na rzecz UKS przelewem na konto UKS KUMITE: 96 1090 2590 0000 0001 3117 4861 lub gotówką u instruktora, zgodnie z Regulaminem Składek.

 • 9 TRENING
 1. Każdy z członków UKS ma prawo do uczestnictwa w treningach odpowiadających jego wiekowi oraz poziomowi zaawansowania, we wszystkich lokalizacjach, gdzie prowadzone są treningi organizowane przez UKS.
 2. Wymagana jest punktualność, zdyscyplinowanie i aktywny udział w zajęciach.
 3. Należy zachować czystość w pomieszczeniach klubu oraz przestrzegać ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania.
 4. Za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich uczestników zajęć odpowiadają ich opiekunowie.
 5. Osoby korzystające z wyposażenia klubu powinny dokonać wstępnej kontroli urządzeń i zgłaszać ich ewentualne usterki instruktorom lub pracownikom klubu.
 6. Przed przystąpieniem do korzystania ze sprzętu i wyposażenia klubu/sali należy zapoznać się z instrukcjami ich użytkowania, instrukcje te winny być przestrzegane.
 7. Godziny treningów(rozpoczęcie i zakończenie), które odbywają się w placówkach szkolnych mogą ulec zmianie w trakcie roku szkolnego. O wszelkich zmianach w godzinach treningów wszyscy uczestnicy(opiekunowie) będą informowani po przez E-mail. 
 8. Na salach treningowych obowiązują karate – gi (ewentualnie strój sportowy).
 9. Uczestnicy ćwiczą na boso, Zabronione jest trenowanie w butach, skarpetkach itp. 
 10. Uczestnik stawia się 10 min przed planowanym rozpoczęciem treningu i udaje się bezpośrednio do szatni, gdzie przebiera się w strój sportowy (karate Gi).
 11. Zakazane jest przemieszczanie się po korytarzach i innych szatniach. Wszyscy uczestnicy oczekują w swojej szatni na instruktora.
 12. Zakazane jest przebywanie w szatni rodziców/opiekunów i innych osób nie będących uczestnikami.
 13. Uczestnik treningu zobowiązany jest do przestrzegania i wykonywania poleceń instruktora.
 14. W trakcie treningów obowiązują zasady poszanowania drugiego człowieka. Zabronione jest używanie wulgaryzmów czy przemocy fizycznej pod groźbą usunięcia uczestnika z treningu, w przypadkach szczególnych pozbawienia członkostwa w klubie.
 15. Zabronione jest przychodzenie na trening z objawami choroby, infekcji.
 16. Zabronione jest przychodzenie na trening uczestników, którzy są na kwarantannie, zamieszkują z osobą na kwarantannie lub miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie chorobą zakaźną w okresie 14 dni przed treningiem.
 17. Zabronione jest przychodzenie na trening pod wpływem leków – każdorazowo o takim fakcie należy poinformować instruktora.
 18. Każdy uczestnik treningów musi być wyposażony w sprzęt ochronny do treningu w parach (napięstniki oraz ochraniacz stopa-piszczel) odpowiedni do stopnia zaawasowania grupy w jakiej odbywa treningi.
 • 10
 1. Instruktorzy odpowiadają za bezpieczeństwo uczestników trenujących na sali treningowej tylko od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia, a rodzice/opiekunowie zobowiązani są odebrać dziecko punktualnie po zakończeniu treningu.
 2. Instruktor nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników po zakończeniu treningu lub w sytuacji, kiedy rodzic lub opiekun samowolnie wpuści uczestnika na salę treningową bez zgody instruktora lub pod nieobecność instruktora.

 

 • 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Zarządu UKS.

 • 12

Ze względu na sytuacje epidemiologiczną do odwołania obowiązuje:

 1. Nakaz zakrywania ust i nosa (zgodnie z aktualnym rozporządzeniem) przed i po treningu. Przebywając na korytarzu w szatni i toalecie.
 2. Dezynfekcja rąk przed wejściem na salę i po wyjściu z sali ćwiczeń.

Klauzula RODO

RODO

Facebook