Dołącz do nas w nadchodzącym sezonie ZAPISY
  +48 668 006 812        biuro@kumiteklub.pl

Każdy karateka, który chce startować w zawadach i turniejach karate, musi posiadaćorzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym oraz orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu” karate.

 

Od 1 marca 2019 lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej może wydać orzeczenie o zdolności do  uczestnictwa w zawodach na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) i posiadanej dokumentacji medycznej.

Takie orzeczenie może mieć ważność 1 rok. link Ministerstwa Zdrowia
Zakres badań diagnostycznych niezbędnych do wydania oświadczenia ustala lekarz POZ na podstawie listy ujętej w rozporządzeniu:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 lutego 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do upra- wiania danego sportu przez dzieci imłodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. poz. 500) w § 2 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia orzeczenie, o którym mowa w ust. 4, może również wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wydanym na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz posiadanej dokumentacji medycznej.

6. W przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:

  1. 1)  zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub
  2. 2)  jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu

– wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2, w celu przeprowadzenia badania, o którym mowa w § 1, oraz wydania orzeczenia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Zaświadczenie można uzyskać również korzystając z prywatnej służby zdrowia.

Poniżej lista kilku przychodzi, które oferuja kompleksowe badaniach sportowe:

Fitmedica

CMS

CMGAMMA

Enelmed

1. Najczęściej na pierwszej wizycie lekarz zaleca wykonać badania:.:
Morfologia, OB (ważne 1 rok)
Ogólne badanie moczu (ważne 1 rok)
EKG (ważne 1 rok)
EEG (ważne 2 lata)
2. Na podstawie w/w badań wydawane jest stosowne orzeczenie.